Home Top menu Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1, Firma Michaela Plachá JETEX, IČ 08826773, se sídlem Višňové 43, 671 38 vydává tyto obchodní podmínky (dále jen "OP"), které v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové stránce www.jetex-eshop.cz (dále jen "obchod")

2, Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

Michaela Plachá JETEX

Višňové 43, 671 38

IČ: 08826773, DIČ: CZ8157294750

Zapsána: Živnostenský rejstřík Městský úřad Znojmo

telefon: 603 958 951

email: info@jetex-velko.cz

Název obchodu: jetex-eshop.cz

3, Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mino svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "spotřebitel"). Podnikatelem se rozumí každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení uisku. Z a podnikatele je považován také každý, kdo uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen "podnikatel").

4, Ustanovení obsažená v těchto OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení obsažená v kupní smlouvě odchylně od těchto OP mají před OP přednost.

5, Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


Upozornění před uzavřením kupní smlouvy

1, Prezentace zboží na internetových stránkách obchodu má pouze ilustrativní charakter a v detailech se může lišit od dodávaného zboží.

2, Prodávající si vyhrazuje právo upravovat nabídky a ceny zboží v obchodě, zahajovat a ukončovat různé akční nabídky a výprodeje. Závazné jsou ceny zboží uvedené v obchodě v okamžiku, kdy kupující odesílá objednávku.

3, Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách, a to včetně DPH. Ceny nezahrnují náklady na balení a doručení zboží.

4, Potvrzení obsahu kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu kupní smlouvy, nemá právní účinky.

5, Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.


Postup při uzavírání kupní smlouvy

1, Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na internetových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména následující údaje:

2, údaje o kupujícím,

3, údaje o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do nákupního košíku),

4, údaje o způsobu úhrady kupní ceny a požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

5, Před potvrzením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje v objednávkovém formuláři. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzovací email na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

6, Kupní smlouva mezi prodávajícm a kupujícím vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícho.

7, Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn neuzavřít kupní smlouvu s osobami, které již dříve porušily podmínky uzavřené kupní smlouvy (zejména nepřevzaly zboží či neuhradily kupní cenu), opakovaně rušily objednávky či poškodily nebo se pokusily poškodit dobré jméno prodávajícího.

8, Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení kupní smlouvy pro nemožnost plnění z důvodu nedostupnosti zboží. Prodávající bude v takovém případě kupujícího bezodkladně informovat o zrušení kupní smlouvy.


Dodání zboží a platební podmínky

1, Zboží zakoupené v obchodě je dodáváno na území České republiky.

2, Zboží bude kupujícímu doručeno přepravní společností určenou prodávajícím. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží jsou zobrazeny na internetových stránkách obchodu.

3, Kupní cenu zboží je možné uhradit jedním z následujících způsobů:

 • Platební kartou

  Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana). Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

  Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.  Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám kontaktujte společnost ComGate Payments, a.s.:

  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

 • Platba bankovním převodem s odkazem na platební bránu

  Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.


  Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

  Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám kontaktujte společnost ComGate Payments, a.s.:

  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

 • Na dobírku - částku za zásilku uhradíte u řidiče spediční služby 
  (můžete zaplatit hotově, preferujeme ale platební kartu)

 

4, S kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, jejichž výše bude kupujícímu zobrazena před potvrzením objednávky.

5, Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže ovlivnit konkrétní čas a dobu dodání zboží. Kupující bude o času a době dodání zboží informován přímo přepravní společností.

6, Kupující je povinen při doručení zboží přepravní společností v přítomnosti kurýra zkontrolovat, zda vnější obal (karton, sáček) doručovaného zboží není poškozený. V případě poškození obalu zásilky je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky v přítomnosti kurýra. Pokud je doručované zboží poškozené nebo pokud v důsledku poškození obsah zásilky neodpovídá objednávce, sepíše kupující s kurýrem přepravní společnosti protokol o převzetí, s popisem poškození zásilky, poškození doručovaného zboží nebo chybějícího obsahu zásilky. Kupující je rovněž v takovém případě oprávněn odmítnout převzetí zásilky.


Odstoupení od kupní smlouvy

1, Informace uvedené v tomto článku se vztahují na kupní smlouvu uzavřenou se spotřebitelem.

2, Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

3, Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4, Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prodávajícmu na adresu: Michaela Plachá JETEX, Višňové 43, 671 38 Višňové. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy v dolní části této stránky ke stažení.

5, Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícmu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícmu nese kupující.

6, V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu přijaté pěněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícho přijal. Prodávající vrátí pěněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícmu dřive, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7, Kupující odpovídá prodávajícmu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8, Storno objednávky lze provést e-mailem na adrese info@jetex-velko.cz nebo na tel. 603 958 951, je nutno uvést číslo objednávky. Objednávku lze stornovat maximálně před vyexpedováním zásilky. Ve chvíli, kdy dojde k předání objednávky přepravní firmě, nelze již provést storno bez smluvní pokuty


Závaznost objednávky

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník §544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 250,- Kč.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny vymáhající společností, včetně všech nákladů s tím spojených.


Práva kupujícího z vadného plnění

1, Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2, Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy kupující zboží převzal:

3, zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

4, zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7, Předchozí odstavec tohoto článku se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, je-li vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, nebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

8, Zboží je vadné, není-li odevzdáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

9, Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (dále jen "reklamace"), která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

10, Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

11, Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Uvedené neplatí pro kupní smlouvu uzavřenou s podnikatelem.

12, V případě výskytu vady na zboží může kupující požadovat dodání nové věci bez vad a v případě vady součásti pak pouze výměnu této součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstanění vady.

13, V případě opakovaného výskytu vad na zboží nebo pro větší počet vad má kupující mimo práva uvedená v odst. 7 tohoto článku rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit.

14, Kupující má vždy právo požadovat slevu z kupní ceny (neuplatní-li jiné právo uvedené v odst. 7 a 8 tohoto článku). Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné potíže.

15, Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Michaela Plachá JETEX, Višňové 43, 671 38 Višňové.

16, Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

17, Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace.

18, Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, připadně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující vždy právo odstoupit od kupní smlouvy.

19, Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z k ceny nebo odstoupit od smlouvy.

20, U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE - UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním.


Reklamace

1, V případě, že zákazník objevil na zakoupené, zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

2, Místo pro uplatnění reklamace je u prodejce, u kterého zboží bylo zakoupeno.

Adresa pro reklamaci zboží je:

Michaela Plachá JETEX Višňové 43, 671 38 Višňové u Znojma

Spotřebitel může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.)

A to za následujících podmínek:

- zboží musí být vráceno v původním a neporušeném obalu spolu s daňovým dokladem (fakturou),

- zboží nesmí jevit známky opotřebení,

- zboží pošlete na uvedenou adresu (NE DOBÍRKOU!),

- důvod vrácení zboží nemusíte sdělovat.

Při reklamaci zboží musí spotřebitel prokázat, že danou věc zakoupil u prodejce a kdy ji zakoupil. Doporučujeme zaslání kopie daňového dokladu a specifikaci vady a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje.


Vyřízení reklamace

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

- uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí,

- není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, příjme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis,

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pokud budete požadovat vrácení formou poštovní poukázky, částka za vrácené zboží bude snížena o 45,- Kč - jakožto výdaje na poplatky spojené s tímto zplsobem zasílání peněz.


Rozhodné právo a řešení sporů

1, Smluvní vztah založený uzavřenou kupní smlouvou se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to i v případě, že je tato kupní smlouva uzavřena s kupujícím, který je občanem cizího státu. Tím není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, ve kterém má spotřebitel své obvyklé bydliště.

2, Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

3, Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

4, Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícm vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícho poprvé.

5, Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitel vykonává Česká obchodní inspekce.

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

email: adr@coi.cz

www.adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese

https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Informační povinnost

Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, kteé předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

V případě, že Zákazník umístí na své webové stránky sledovací kódy služby Zboží.cz, např. konverzní kód (využívající doménu imedia.cz, Seznam.cz nebo jinou doménu provozovanou Provozovatelem), je Zákazník povinen mít na těchto webových stránkách umístěnou informaci, že tak činí. Současně je povinen do patřičné sekce umístit odkaz vedoucí na webové stránky Provozovatele o ochraně soukromí (URL): https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/. Nejpozději od 1. 1. 2022 je Zákazník povinen se řídit ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a to opatřit veškeré své kódy parametrem vyjadřujícím přítomnost souhlasu Uživatele webových stránek Zákazníka nebo vkládat na své webové stránky kódy pouze po získání souhlasu tohoto Uživatele.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavíratelné mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlasí vhodným způsobem na internetových stránkách www.jetex-eshop.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své způsobilosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Ceny jsou platné od 1.5.2021

Akční ceny jsou platné pouze do vyprodání zásob.

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné a jsou uvedeny včetně DPH.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2020