Home GDPR GDPR

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány za účelem poskytnutí informací o tom, jaké osobních údaje firma Michaela Plachá JETEX, IČO: 088 26 773, se sídlem Višňové 43, 671 38 Višňové, zpracovává o fyzických osobách při své činnosti.

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR") za účelem splnění informačních povinnosti firmy Michaela Plachá JETEX jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.


INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem a zároveň příjemcem osobních údajů je Michaela Plachá JETEX, IČO: 088 26 773, se sídlem Višňové 43, 671 38 Višňové


ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

  • zpracování je nezbytné pro účely plnění kupní či obdobné smlouvy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm b) GDPR
  • na základě oprávněného zájmu správce pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  • na základě souhlasu subjektu pdajů se zasíláním obchodních sdělení v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR


ZDROJ ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které Michaela Plachá JETEX zpracovává, získává přímo od zákazníků či obchodních partnerů na základě vyplnění objednávkového formuláře, uzavřené smlouvy, nebo je zákazník či obchodní partner zašle e-mailem, poštou či sdělí telefonicky.


KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, adresa sídla, fakturační adresa
Kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
Jiné údaje: bankovní spojení


DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Osobní údaje bude Michaela Plachá JETEX zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností JETEX podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od ukončení smluvního vztahu.


PRÁVA FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má každá fyzická osoba následují práva:

Právo na přístup k osobním údajům - máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uluženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
Právo na opravu osobních údajů - v případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění
Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) - pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro ketré byly zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.
Právo na omezení zpracování osobních údajů - nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování proti účely přímého marketingu, nebudou , již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu - pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7


AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Osobní údaje fyzických osob nejsou ve firmě Michaela Plachá JETEX předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.